Geschiedenis NSV

Eerste stappen

In 2004 zijn de eerste stappen gezet tot het oprichten van een beroepsvereniging voor schrijftolken. In 2005 is het een beginnend feit, er is een enthousiast groepje dat vorm geeft aan de opzet van een beroepsvereniging. Helaas was er op dat moment niet voldoende draagkracht binnen de kleine groep van schrijftolken, om een vereniging op te richten. Vervolgens is er aansluiting gezocht bij de NBTG, en er is een proeflidmaatschap van 2 jaar gerealiseerd. Na de ALV van de NBTG op 8 november 2008 bleek dat aansluiting bij de NBTG definitief geen feit zou zijn.

De schrijftolken zien, net als de NBTG, nog steeds mogelijkheden tot samenwerking. Volgens de wet oefenen schrijftolken en gebarentaaltolken eenzelfde beroep uit als ‘doventolk’. We hebben hierbij hetzelfde doel, maar gebruiken een ander middel en een andere taalmodaliteit. Op veel gebieden overlapt het werkveld en zal er in de toekomst naar verwachting meer samengewerkt gaan worden.

Nieuwe start

Het einde van het proeflidmaatschap bij de NBTG was de directe aanleiding om in december 2008 weer stappen te zetten om te kijken in welke vorm de schrijftolken verenigd zouden kunnen gaan worden. Op 9 december 2008 is er een eerste bijeenkomst belegd voor de schrijftolken en studentschrijftolken. Na deze bijeenkomst is er een kerngroep samengekomen welke op 22 december het mandaat heeft verkregen, om op basis van de eerder opgebouwde kennis, te kijken welke mogelijkheden er zijn de schrijftolken te verenigen. Er is gekozen voor het oprichten van een vereniging, zodat we als gesprekspartner in verschillende overlegorganen aan kunnen sluiten. Op 10 februari 2009 is de Nederlandse schrijftolken vereniging opgericht.

De afgelopen jaren is er voor de schrijftolken veel veranderd. Allereerst zijn de tarieven gelijk getrokken met die van de tolk gebarentaal. Vanaf 2005 is het ook mogelijk voor studenten NGT de minor Schrijftolk als keuzevak te volgen. Vanaf februari 2005 bestaat de mogelijkheid tot registratie bij Stichting Register Tolken Gebarentaal (stichting RTG). Echter is voor de volledige vergoeding, door het UWV en de Zorgkantoren, een registratie verplicht. In september 2007 is de Associate Degree-opleiding Schrijftolk van start gegaan. Dit is een tweejarige opleiding aan de HU. De eerste lichting gecertificeerde schrijftolken van deze opleiding wordt in juni 2009 verwacht.

Het werkveld is volop in beweging. Doordat er steeds meer schrijftolken op de markt komen groeit de bekendheid met dit beroep en daarmee samenhangend de vraag naar schrijftolken. Voor de NSV ligt er dan ook een belangrijke taak: het profileren van het beroep in en om het werkveld. Richting de verschillende doelgroepen heeft dit dan ook een hoge prioriteit.

De NSV is een beroepsvereniging op basis van vrijwilligers. Dit betekent dat alle werkzaamheden naast het eigen werk, in de vaak schaarse vrije tijd, worden gedaan. De taken en de verantwoordelijkheden van het bestuur en de commissies staan nader uitgewerkt in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Informatieverstrekking

Alle informatieverstrekking vindt plaats vanuit het bestuur. Het bestuur zal in de vorm van het secretariaat, indien nodig, naar de leden en daarbuiten communiceren. Een afvaardiging van het bestuur treedt op als spreekbuis naar buiten toe. De werkgroep Flits draagt zorg voor de nieuwsbrief voor leden en legt hierover verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de publicaties.

De NSV heeft een website met een onafhankelijke domeinnaam: www.schrijftolk.org. Dit om ons met een eigen identiteit te profileren en belangenverstrengeling te voorkomen. Op deze website staat veel schrijftolkeninformatie en daarnaast is er de mogelijkheid reacties in te dienen op het forum. Er zal een onderscheid gemaakt worden in de informatieverstrekking vanuit de NSV. Het algemene gedeelte van de website zal voor iedereen toegankelijk zijn. Wanneer men lid is van de NSV kan men inloggen op de site om zo specifieke informatie te verkrijgen. Denk hierbij aan notulen, beleidsstukken en andere belangrijke informatie betreffende het werkveld van de schrijftolken.

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?