Document: Tolken inzetten bij congressen

In de afgelopen periode zijn een aantal tolken gebarentaal en schrijftolken samen aan het werk geweest bij een grote bijeenkomst. De organisatie van deze bijeenkomst gaf aan graag meer informatie te willen over waar ze op moesten letten bij de inzet van schrijftolken en tolken gebarentaal.

Met deze vraag zijn enkele (schrijf)tolken aan de slag gegaan. Er werd een eerste opzet gemaakt en verfijningen werden aangegeven. Daarna werden er nog enkele collega’s geraadpleegd voor extra finetuning en nu is het document klaar voor gebruik. Met dank aan de opstellers van het document!

Je vindt het document hieronder bij het knopje '1 bijlage'.

 

Voortgang centraliseren tolkvoorziening

Op 21 mei jl. is de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen eveneens aangenomen door de Eerste Kamer. De centralisering van de tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein per 1 juli 2019 is nu dus een feit.

Concreet betekent dit dat UWV beslist over aanvragen van de tolkvoorziening en over de toekenning van de tolkuren. Tolkcontact zal de bemiddeling en voorlichting aan tolkgebruikers en de facturering van declaraties van tolken op zich nemen in opdracht van UWV.

In aanloop naar een centraal loket bij UWV zijn er verschillende klankbordgroep-bijeenkomsten gehouden. De Kerngroep Harmonisatie Tolkvoorziening heeft daarbij -onder andere- gepleit voor het behoud van de prikbordfunctie, wat ook in het debat in de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. VWS heeft naar aanleiding daarvan UWV en Berengroep gevraagd uit te werken hoe binnen de bestaande (financiële) kaders en reeds bestaande mogelijkheden deze functie kan worden gerealiseerd en hierover voor 1 juli 2019 te berichten.

In de Tweede Kamer is tevens een breed gedragen motie van de PvdA-fractie aangenomen, waarin gevraagd wordt aandacht te besteden aan een aantal knelpunten, zoals het onderwijs voor 30+, WSW-medewerkers, tolkvoorziening voor ZZP-ers. Deze groepen hebben minder of geen toegang tot de bestaande tolkvoorziening. Punten waar ook de kerngroep verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd.

Tolkvoorzieningen eenvoudiger vanaf 1 juli 2019

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel rondom het centraliseren van tolkvoorzieningen. UWV en Tolkcontact kunnen dan, als de wet wordt aangenomen, vanaf 1 juli 2019 het aanvragen en het gebruik van een tolkvoorziening eenvoudiger maken.

HET NIEUWSBERICHT IN GEBARENTAAL EN ONDERTITELD

Slechthorende, dove en doofblinde mensen kunnen vanaf 1 juli in onderwijs-, werk- en privésituaties terecht bij een centraal loket voor het aanvragen van tolkuren en voor het inzetten van een schrijf- of gebarentolk. Het maakt dan niet meer uit of iemand een tolk wil inzetten voor het volgen van een lesuur of college, het bijwonen van een vergadering of bezoek aan een dokter: als tolkgebruiker heb je vanaf de tweede helft van dit jaar enkel nog contact met UWV en met Tolkcontact (onderdeel van Berengroep). 

Een tolkvoorziening is voor het maatschappelijk leven van mensen met een auditieve beperking van groot belang. Slechthorende, dove en doofblinde mensen hebben het recht een tolk in te zetten op school, op het werk en bij privésituaties (leefdomein). Tolkgebruikers moeten nu nog voor de inzet van een gebaren- of schrijftolk – afhankelijk van de situatie waarin ze een tolk willen gebruiken - bij verschillende organisaties aankloppen. Dat komt omdat de tolkvoorziening onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries valt. Deze ministeries – OCW, SZW en VWS - hebben op verzoek van de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken aan UWV gevraagd om een centraal loket te vormen voor onderwijs-, werk- en privésituaties. 

10-jarig jubileum NSV!

Op zaterdag 9 februari 2019 viert de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV) met haar leden het tienjarig jubileum van de NSV. We willen u er op attent maken dat er op deze dag, mogelijk, minder schrijftolken beschikbaar zullen zijn. Mocht u een schrijftolk nodig hebben, wees dan (indien mogelijk) op tijd met aanvragen of probeer uw activiteit (indien mogelijk) te verzetten.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het organisatiecomité 'NSV 10 jaar'

Aanvragen compensatie zwangere zelfstandigen

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u toen een kind gekregen? Dan heeft u misschien recht op een compensatie van 5.600 euro bruto . U kunt deze compensatie zwangere zelfstandigen vanaf 15 mei 2018 aanvragen bij UWV.

U vraagt de compensatie aan met een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier kunt u vanaf 15 mei 2018 downloaden op uwv.nl. U stuurt het ingevulde formulier aan ons op. 

Daarnaast vindt u op uwv.nl vanaf 15 mei ook informatie over:
- de voorwaarden voor de compensatieregeling;
- de behandeling van een aanvraag;
- de betaling.

Let op: u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnenkomen, nemen we niet meer in behandeling.  

Nadat uw aanvraag bij ons binnen is, controleren wij of u recht heeft op de compensatie. Als dat zo is, betalen wij u het bedrag vanaf 1 januari 2019. Dit is besloten omdat u dan op tijd uw extra inkomsten kunt doorgeven aan de Belastingdienst. Het bedrag van de compensatie telt namelijk mee voor uw (gezins-)inkomsten.

UWV-beleid gewijzigd: teamtolken krijgen nu 100% vergoeding

Het onophoudelijke aandringen van Dovenschap (namens alle belangenorganisaties van tolkgebruikers), de NBTG en de NSV bij het UWV op een rechtvaardige vergoeding van 100% in plaats van 75% voor tolken die in teamverband werken heeft nu eindelijk tot een positief resultaat geleid: de regels worden versoepeld. Per 1 november treedt de volgende afspraak in werking:

  • Teamtolken krijgen per 1 november 2016 ieder 100% van de uurvergoeding vergoed. Dit was tot 1 november 2016 75% per tolk.
  • Een tolk kan per 1 november 2016 ook de getolkte werkzaamheden tijdens programmapauzes – zoals netwerkpauzes tijdens een congres of een vergadering – declareren.   

Dovenschap, de NBTG en de NSV zijn erg blij dat wij jullie dit goede nieuws kunnen brengen! Wij werken samen verder om meer positieve ontwikkelingen in de tolkvoorziening te realiseren. 

Logo Dovenschap  Logo NBTG   Logo NSV

 

Nieuwsbericht Dovenschap, namens het Platform doof-sh-tos

Inzet teamtolken in hoger onderwijs toegestaan!

foto Corrie Tijsseling en Helen BlomWij ontvingen signalen van tolkgebruikers dat inzet van teamtolken in het hoger onderwijs ook zeer gewenst is. Dit onderwerp is oktober 2017 besproken bij het UWV. We zijn blij dat we opnieuw positief nieuws hebben!

In oktober hebben Corrie Tijsseling en Helen Blom een overleg gehad met het UWV over de tolkvoorzieningen. Zij zijn beiden adviseur van Dovenschap en vertegenwoordigden bij het gesprek de belangenorganisaties van tolkgebruikers: het platform d-sh-tos en de pg Doofblinden van de Oogvereniging. In de overleggen met het UWV bespreken we de verschillende knelpunten die tolkgebruikers ervaren bij de uitvoering van de tolkvoorzieningen door het UWV. In het afgelopen jaar konden wij verschillende positieve berichten mededelen.

Brochure De Schrijftolk

Brochure De Schrijftolk 2019De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een nieuwe versie van onze brochure 'De Schrijftolk'. Deze update was nodig vanwege de wijzigingen in de tolkvoorziening die per 1 juli 2019 zijn ingegaan. Je kunt de brochure online inzien via deze link. Op dezelfde pagina vind je de link naar het bestelformulier.

Ook de flyer van de NSV is aangepast en opnieuw gedrukt. Die is met hetzelfde bestelformulier te bestellen als de brochure. En ook de boekenleggers van de NSV zijn onlangs ververst en met hetzelfde formulier te bestellen.

We willen iedereen die de verouderde versie van de brochure of flyer of boekenlegger nog op voorraad heeft hierbij vriendelijk verzoeken om deze niet meer te verspreiden. Via het bestelformulier kun je de nieuwe versie van zowel de brochure, de flyer als de boekenlegger bestellen. Mocht je na enige tijd door jouw voorraad heen zijn, dan kun je ze gewoon bijbestellen.

ECOS 2012 in Nederland

Logo ECOSECOS staat voor 'European Congress of Speech-to-text-reporters'. Dit is een congres dat door enkele leden van de NSV (de Nederlandse Schrijftolken Vereniging) opgezet wordt voor schrijftolken uit zoveel mogelijk verschillende landen. Het congres zal gehouden worden op 24, 25 en 26 augustus 2012. Houd deze data alvast vrij in jouw agenda! Als locatie is gekozen voor De Heerlickheijd in Ermelo. Volg deze link naar de ECOS-website om je aan te melden voor dit geweldige evenement!

Voortgang harmonisatie tolkvoorziening

Regelmatig vragen tolkgebruikers en tolken naar de stand van zaken rondom de harmonisatie van de tolkvoorzieningen: waar staan we nu, wat mogen we verwachten?

Kerngroep Harmonisatie TolkvoorzieningNamens de belangenorganisaties van tolkgebruikers en beroepsverenigingen van tolken heeft een kerngroep hierover regelmatig contact met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Via VWS zijn ook de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken bij het onderwerp. De lobbygroep bestaat uit Corrie Tijsseling (adviseur Dovenschap) en Benny Elferink (belangenbehartiger Tolkvoorziening) die namens het Platform Doof-sh-tos optreden; Laura Hoogstraten (beleidsmedewerker Oogvereniging) die namens de pg-Doofblinden optreedt; Ehran Ester (voorzitter Nederlandse Schrijftolken Vereniging, NSV) en Monica Hübner (beleidsmedewerker Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, NBTG).

Russen actief op schrijftolkgebied

Een belangrijke gebeurtenis, die zeker invloed zal hebben op de ontwikkeling van informatieverwerking in Rusland, vond plaats op 1 en 2 april 2015. Tijdens een sessie van de United Nations Committee on the Rights of Persons with Disabilities, verzorgden voor het eerst in de geschiedenis drie Russische schrijftolken de Russisch gesproken teksten. Deze schrijftolken werkten vanuit drie verschillende Russische plaatsen, terwijl het congres in Genève plaatsvond. Voor het hele verhaal (Engelstalig) klik je hieronder op '1 bijlage'.

Samenwerkingsconvenant Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies en Nederlands Gebarencentrum - PERSBERICHT -

Op 22 april 2013 is in Utrecht een samenwerkingsconvenant getekend tussen het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies (IGT&D) en het Nederlands Gebarencentrum (NGc). Het belang van eenduidig Gebarenlexicon voor de opleidingen die IGT&D aan de studenten aanbiedt, werd hiermee onderstreept. IGT&D borgt  zo de kwaliteit van het gebarenlexicon in de opleidingen. Het NGc zorgt ervoor dat het Gebarenwoordenboek voor studenten thematisch geordend wordt en op deze wijze gekoppeld wordt aan de NGT-taalvaardigheidsmodulen van de opleidingen. Voor het NGc levert de samenwerking input op voor het samenstellen van het digitale gebarenwoordenboek etc., kortom wederzijdse kwaliteitsvoordelen (klik hieronder op 'lees verder').

Oproep: deelnemers project Kwaliteit TeleTolk (KTT) gezocht

Dovenschap is sinds 1 januari 2012 bezig met het project “KTT” voor het opstellen van kwaliteitscriteria voor een bemiddelingsdienst en voor tolken op afstand. Dit doet het Dovenschap in samenwerking met de 6 andere landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Het project 'Kwaliteit TeleTolk' gaat over het gebruiken van een schrijftolk-, een tolk Nederlandse Gebarentaal- en/of een tolk Nederlands, met gebaren op afstand. Dat teletolken ofwel ‘Afstand’-tolken gebeurt via een telefoon, zoals een (mobiele) beeldtelefoon, (mobiele)teksttelefoon of zelfs een mix van beide, afhankelijk van de voorkeur. De projectleider is Stefan Russel, de tolken worden gecoordineerd door Suzanne Heuft.

Doe mee aan de pilot!

Vacatures IGT&D

Logo IGT&DHet instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies is een opleidingsinstituut binnen de Faculteit Educatie van de HU. Het instituut verzorgt de bacheloropleidingen tot tolk Nederlandse gebarentaal en tot leraar Nederlandse gebarentaal; verder kent het instituut nog de Associatie degreeopleiding schrijftolk en de Masteropleidingen Dovenstudies/Leraar Nederlandse gebarentaal, SEN Auditief gehandicapten en SEN en Communicatief gehandicapten. Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben wij de volgende vacatures voor de opleiding Associate degree Schrijftolk:

Docent Schrijftolkvaardigheden (0,2 of 0,3 Fte) en
Stagebegeleider studenten Schrijftolk (0,2 fte)
(een combinatie van beide functies is bespreekbaar)

Dienstverband:  van 1 september 2016 tot 1 september 2017

Wij zoeken collega’s die het een uitdaging vinden om hun praktijk als schrijftolk te combineren met een baan in het hoger beroepsonderwijs. Dat betekent niet alleen lesgeven of in de praktijk studenten observeren en beoordelen, maar ook actief meedenken aan het innoveren van het schrijftolkcurriculum, samen met collega’s toetsen ontwikkelen en deelnemen aan teamoverleg (klik hieronder op 'lees verder').

Functie-eisen:

Schrijftolk in RTL LifestyleXperience

In het kader van meer aandacht voor schrijftolken, heeft Tolknet in samenwerking met het RTL programma LifestyleXperience een item over schrijftolken gemaakt. Mocht het filmpje niet te zien zijn vanwege de instellingen van jouw browser, Tolknet heeft het filmpje ook op haar Youtube kanaal geplaatst. 

video: 

Introductieavond Tolken in justitiële settings voor schrijftolken

Dovenschap, de NBTG, Tolknet, NSV en het collectief justitietolken NGT pleiten voor meer tolken in justitie. Zij hebben daarvoor een intentieverklaring getekend, waarin zij de ambitie uitspreken dat er over 4 jaar voldoende gespecialiseerde tolken zijn bij elke justitiële of aanverwante setting. Vanuit deze ambitie hebben zij de SIGV gevraagd nogmaals een open avond te organiseren om u eens om het hoekje te laten kijken van tolken in het justitiële domein en u te enthousiasmeren voor de opleiding.

Indien u na het volgen van de introductieavond interesse heeft om u als schrijftolk verder te specialiseren, dan kunt u bij de SIGV terecht voor de ‘Taaloverstijgende cursus Gerechtstolken in Strafzaken’. Deze opleiding is 10 jaar geleden op verzoek van en in overleg met de rechterlijke macht ontwikkeld.

Tijdens de opleiding doet u een goede kennis op over het Nederlandse strafrechtsysteem en raakt u vertrouwd met tolktechnieken. De 'Taalverstijgende cursus Gerechtstolken in strafzaken' wordt geheel in het Nederlands gegeven. 

Beter én makkelijker communiceren met een schrijftolk!

Foto van een tolksituatieEenvoudige één-op-één-gesprekken over koetjes en kalfjes lukken meestal nog wel. Maar bij een verjaardag, consult bij de dokter of een belangrijke vergadering kan het voor mensen met een hoorbeperking heel lastig en inspannend zijn om een gesprek te voeren of te volgen. Schrijftolken kunnen in zulke situaties uitkomst bieden. Maar hoe regel je dat? En wat zijn de ervaringen van schrijftolkgebruikers zélf? U leest het in dit artikel.
door: joke van der leij

De internationale Internet-typewedstrijd van Intersteno

Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk met een traditioneel PC-toetsenbord of met een toetsenbord waarop meerdere toetsen tegelijk worden ingedrukt (zoals Veyboard, Velotype of stenomachine). De wedstrijd bestaat uit het 10 minuten lang overtypen van een tekst, gebruikmakend van speciale software (Taki óf Zav) die gratis beschikbaar is op de website: www.intersteno.org

Inschrijving: 16 februari tot 8 maart 2015. Wedstrijdperiode: 9 maart tot 11 mei 2015.
Uitstel van bovengenoemde termijnen wordt niet verleend!

Deze wedstrijd is toegankelijk voor leerlingen van scholen, instituten of privéonderwijs en voor senioren die zich registreren via hun nationale Interstenogroep (Interinfo). Deelnemers worden ingedeeld in één van de volgende leeftijdsgroepen:

• kinderen: tot 12 jaar (geboren in 2003 of daarna)
• scholieren: 13 - 16 jaar (geboren in 2002, 2001, 2000 of 1999)
• junioren: 17 - 20 jaar (geboren in 1998, 1997, 1996 of 1995)
• senioren: ouder dan 20 jaar (geboren in 1994 of eerder)

In onderstaande tabel staat hoeveel tekens per minuut er minimaal getypt moeten worden en wat het maximale foutenpercentage is om als deelnemer te worden gekwalificeerd:

Tolknet zoekt een tijdelijke bureaumedewerker

Stichting Tolknet in Soesterberg is de organisatie die werkt aan het mogelijk maken en verbeteren van communicatie tussen dove, slechthorende en horende mensen. Dit doen we door het geven van voorlichting en advies over gebaren- en schrijftolken en andere communicatieoplossingen. Bemiddeling bij tolkaanvragen is hier een onderdeel van. Tolknet maakt communicatie mogelijk!

Tolknet zoekt ter vervanging van een collega, voor de periode van 20 augustus  t/m 30 november 2012 een: Bureaumedewerker – tijdelijk - 32 uur per week

In deze functie wordt van je verwacht dat je (klik op 'lees verder'):

NFF 2012

Het Nederlands Filmfestival wordt steeds beter toegankelijk voor doven en slechthorenden. Dit jaar zijn er zelfs 35 films die op de één of andere manier drempelloos door doof en slechthorend bezocht kunnen worden. Ben jij ook een beetje blij dat NFF zoveel films toegankelijk maakt? Stuur dan een retourbericht, zeker als je naar één van de films wil. De eerste 3 reacties worden met een gratis film gehonoreerd! Donderdag 4 oktober 2012 om 22.30uur is er een afsluitende Talkshow in Schouwburg Utrecht. Iedereen is welkom. En als NFF zegt iedereen, dan is dat iedereen. Dus doven en slechthorenden gaan naar www.filmfestival.nl/toegankelijk en melden dat ze aanwezig zullen zijn en een schrijftolk willen. Meer informatie: www.filmfestival.nl/toegankelijk.

Gerechtstolk word je niet vanzelf - Meld je nu aan!

Stiekem al eens gefantaseerd over tolken voor justitie? Of zie je in dat je dat niet verantwoord kunt voortzetten zonder gerichte bijscholing? Dan ben jij een ideale kandidaat voor de SIGV-beroepspopleiding Gerechtstolk in Strafzaken. Als SIGV-gediplomeerd Gerechtstolk ben je straks voorkeurstolk van justitie. Niet zo gek, want het verschil tussen een zelfbenoemd gerechtstolk en een gediplomeerd Gerechtstolk bedraagt, met reden, 48 nascholingspunten voor de taalspecifieke opleiding (klik hieronder op 'lees verder' voor meer informatie!)

Uitnodiging Sinterklaasmiddag Groningen

Kinderhoek Groningen nodigt jullie en jullie kinderen (doof en horend tot en met 8 jaar) van harte uit voor de Sinterklaasmiddag. Op zaterdag 24 november aanstaande in het Clubhuis voor Doven aan Munnekeholm 4 in Groningen. De zaal is open om 13.30 uur. Opgeven is nodig. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar kinderhoekgroningen@gmail.com. Graag aangeven wie er komen met vermelding van naam en leeftijd. Voor de ouders vragen wij om zelf iets voor hun kind(eren) te kopen en mee te nemen (tot maximaal 10 euro ongeveer). Denk eraan om een naam erbij te zetten! Afgeven bij binnenkomst aan de zwarte pieten. Meer info? Kijk hier, of in de bijlage. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag via hetzelfde mailadres als hierboven.

Een documentaire over Plotsdoven: Vergeten Geluiden

Poster van de DVD: Vergeten GeluidenDoof! En nu? Accepteren dat je een deel van jezelf hebt verloren duurt een leven lang. Maar het leven gaat verder en andere vormen van communicatie dienen zich aan. De twee hoofdpersonen in deze documentaire (bestel hem hier) hebben zeer verschillende belevingen van hun beperking. Cor valt op zijn 14de met zijn fiets en ontwaakt doof uit zijn coma. Hanneke verliest haar gehoor op haar 23ste na een mislukte operatie (klik hieronder op 'lees verder').

Dovenschap zoekt projectleider

Logo van DovenschapDovenschap zoekt voor de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014: een projectleider voor het opstellen van kwaliteitscriteria tekst- en beeld bemiddelingsdiensten en tolk op afstand diensten. In de periode 2012 - 2014 voert De Molengroep een project uit dat tot doel heeft om kwaliteitscriteria te formuleren voor diensten die in toenemende mate op afstand, via internet of telefonie, worden aangeboden aan de dove en slechthorende achterban (klik hieronder op 'lees verder').

Mede-uitvinder Veyboard overleden

Foto van dhr. Berkelmans en dhr. Den OuterOp 2 januari jl. is op 92-jarige leeftijd dhr. Nico Berkelmans in zijn woonplaats Apeldoorn overleden. Samen met dhr. Marius den Outer (overleden in 1984) is hij de uitvinder geweest van de Velotype (Veyboard), welke in 1983 in de electronische versie op de markt is gekomen. De Velotype heeft z'n voornaamste toepassing gekregen in de live ondertiteling voor televisie en het schrijftolken voor doven en slechthorenden in diverse Europese landen (klik op 'lees verder').

Onderzoeksproject ZorgBeter

ZorgBeter is een onderzoek naar de medische hulpverlening aan doven en slechthorenden. Veel slechthorende en dove mensen ervaren problemen als ze medische zorg nodig hebben. Met dit onderzoek willen we de medische hulpverlening aan doven, slechthorenden en horenden met elkaar vergelijken. Hierdoor komen we er hopelijk achter waardoor mensen met een gehoorbeperking soms problemen ervaren in de toegang tot zorg en hoe groot deze problemen echt zijn (klik hieronder op 'lees verder').

Leveringsvoorwaarden NSV gedeponeerd bij KvK

De NSV heeft bij de Kamer van Koophandel de algemene leveringsvoorwaarden gedeponeerd, zoals die zijn goedgekeurd op de algemene ledenvergadering. Dit houdt in dat deze leveringsvoorwaarden voor alle schrijftolken die lid zijn van de NSV, automatisch bij iedere tolkopdracht van kracht zijn. Tenzij de betreffende schrijftolk aangeeft dat hij/zij andere leveringsvoorwaarden hanteert. De leveringsvoorwaarden zijn hier te lezen.

Help met jouw stem de ZBSD!

Logo ZBSDBreng hier je stem uit voor de ZBSD (Zeeuws-Brabantse Sportvereniging voor Doven)! ZBSD-leden kunnen nu alleen deelnemen aan de dovencompetitie van de KNDSB, echter deze spelen maar 3 keer per jaar. Graag zouden ze gelijk als horende mensen meerdere keren per maand hun sport willen beoefenen.

Menzis: wijzigingen per 1 januari 2011

Logo MenzisBeste tolk,
 
Per januari 2011 zijn er een aantal wijzigingen. Er komt een gedeeltelijke vergoeding van geannuleerde opdrachten binnen 24 uur.

In dit bericht leggen we uit wat deze vergoeding is. Daarnaast nog aandacht voor het uurtarief en de kilometervergoeding (klik hieronder op 'lees verder').