Enquête Wbtv

Het Kwaliteitsinstituut Wbtv evalueert de Gedragscode Wbtv voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). In april 2022 informeerden we u hierover en riepen wij u op de enquête over de gedragscode in te vullen. Daarop is veel respons ontvangen van onder meer tolken/vertalers, afnemers, intermediairs en tolkopleidingen. Het Kwaliteitsinstituut ziet hierin aanleiding om een voorstel te doen voor herziening van de Gedragscode Wbtv. Bij deze geven we u een tussenstand in die evaluatie en het herzien van de Gedragscode Wbtv.

Open en gesloten enquête

De enquête bestond uit een open en een gesloten versie. U deed mee aan de gesloten enquête, die is uitgezet onder o.a. beroepsverenigingen van tolken en vertalers, overheidsorganisaties met een afnameplicht uit het Register beëdigde tolken en vertalers (het Rbtv), de advocatuur, intermediairs en opleidingsinstellingen voor tolken en vertalers. U heeft als contactpersoon van uw organisatie een persoonlijke link naar de gesloten enquête ontvangen. De open enquête is via de Nieuwsbrief van Bureau Wbtv onder de aandacht gebracht en kon door een ieder worden ingevuld. We hebben in totaal 236 ingevulde reacties op de open enquête ontvangen. Op de gesloten enquête ontving het Kwaliteitsinstituut 30 reacties.

Eerste resultaten open enquête

Het Kwaliteitsinstituut heeft inmiddels de reacties op de open enquête verwerkt. Het merendeel daarvan is afkomstig van tolken en vertalers. Uit de eerste resultaten blijkt onder andere de achtergrond van de deelnemers aan de enquête, het aantal jaren werkervaring van tolken en vertalers en de bekendheid met de Gedragscode Wbtv en met andere gedragscodes. De eerste resultaten vindt u hier.

Het Kwaliteitsinstituut werkt nog aan de resultaten van het inhoudelijke gedeelte van de open enquête. Deze vragen gingen onder andere over tolken op afstand, het werken met digitale documenten en de anonimiteit van de tolk of vertaler. Ook de onderwerpen anonimiteit en geheimhouding werden door deelnemers aan de enquête vaak benoemd. De resultaten van dit gedeelte van de enquête worden in de volgende mailing met u gedeeld.

Andere onderwerpen uit de enquête

Na een eerste inventarisatie blijkt een aantal thema’s, die geen betrekking hebben op het gedrag van tolken en vertalers, daarin vaak terug te keren. Deze thema’s zijn:

  1. zorgen over de (kwaliteit van de) nieuwe systematiek van het Rbtv en de tarieven voor tolkdiensten;
  2. het belang dat tolken en vertalers hebben bij veiligheid en (een zekere mate van) anonimiteit;
  3. het gebrek aan (duidelijkheid over) aanspreekpunten waar tolken/vertalers op een veilige wijze terecht kunnen met feedback over onder meer opdrachtgevers en intermediairs.

Het Kwaliteitsinstituut bekijkt of deze onderwerpen op andere wijze aandacht behoeven en of het die onderwerpen in 2023 kan oppakken.

Gesloten enquête en voorstel aanpassing gedragscode

Het Kwaliteitsinstituut gaat de komende maanden verder met de verwerking van de reacties op de gesloten enquête en aan een voorstel voor aanpassing van de Gedragscode met daarin gedragsregels voor (beëdigde) tolken en vertalers. Het Kwaliteitsinstituut zal in zijn advies ook aandacht besteden aan de toegankelijkheid en vindbaarheid van de herziene Gedragscode.

Dank voor het delen van uw mening

Via deze weg danken wij u voor het invullen van de enquête. Alleen via een goede en betrouwbare respons krijgen we een goed beeld van de ervaringen met de gedragscode en kunnen we de uitkomsten van het onderzoek gebruiken voor verbetering.

Er is over de tussenstand ook een nieuwsbericht gepubliceerd op de website van het Kwaliteitsinstituut Wbtv. In dat bericht vindt u ook meer informatie over de eerste resultaten van de open enquête, weergegeven in grafieken. Verder kun tu op die website informatie vinden over gedragscode, de enquête en de eerste resultaten van de open enquête.

Meer informatie over het Kwaliteitsinstituut Wbtv vindt u op de website van het Bureau Wbtv. Mocht u vragen hebben over de enquête, dan kunt u terecht bij ondergetekende via het e-mailadres: kwaliteitsinstituutwbtv@rvr.org

Namens het Kwaliteitsinstituut,
Met vriendelijke groeten,
Doortje Steketee

Poll

Wat vind je van onze vernieuwde website?