De tolkvoorziening

Hoe is de tolkvoorziening geregeld?
In Nederland hebben doven, slechthorenden en doofblinden recht op ondersteuning bij de communicatie. Dat betekent dat iedereen met een auditieve beperking recht heeft op een tolk en gebruik kan maken van de tolkvoorziening. Met een tolkvoorziening hoef je dus niet te betalen voor het inzetten van een tolk. Hierbij kan gekozen worden uit verschillende tolksoorten, bijvoorbeeld: de tolk nederlandse gebarentaal, de NmG-tolk, en de schrijftolk. Door instanties worden deze verschillende tolksoorten over het algemeen benoemd met de term doventolken. De vergoeding van een doventolk is verdeeld over drie verschillende soorten situaties, namelijk werk-, onderwijs- en privésituaties.

Werk
Bij de werkuren heeft de dove/slechthorende persoon recht op een tolk voor 15% van de werktijd. Bij werksituaties kun je denken aan een werkbespreking of een vergadering, een functioneringsgesprek of het volgen van een cursus voor het werk.

Onderwijs
Bij tolkgebruik in het onderwijs kun je denken aan alle vormen van regulier onderwijs, van lagere school tot en met universiteit. Iedereen met een auditieve beperking heeft recht op een tolk voor de volledige lestijd in reguliere onderwijssituaties.

Privé
Voor tolkgebruik in de leefuren krijgt elke dove/slechthorende persoon 30 tolkuren per jaar toegewezen. Voor doofblinde mensen is dit 168 tolkuren per jaar. Deze leefuren zijn te gebruiken voor alle situaties die buiten onderwijssituaties en buiten werksituaties vallen. Bij het tolken in de privésituatie kun je bijvoorbeeld denken aan een doktersbezoek, een ouderavond op school of het bezoeken van een lezing of een bruiloft.

Hoe kun je tolkuren aanvragen?
Mensen met een auditieve beperking die van een tolk gebruik willen gaan maken, kunnen een verklaring aanvragen bij een KNO-arts, of bij hun eigen huisarts. Met deze verklaring kun je tolkuren aanvragen bij het UWV (voor tolkuren in onderwijs- of werksituaties) en bij Tolkcontact (voor tolkuren in de privésfeer). Hou er wel rekening mee dat het aanvragen van tolkuren wat tijd nodig heeft. Vaak duurt het meerdere weken voor je een urentoekenning krijgt toegewezen.

UWV
Tolkuren voor bij het werk, genoemd werkuren, kun je online aanvragen via deze link. En tolkuren voor onderwijs, genoemd onderwijsuren, kun je online aanvragen via deze link.

Tolkcontact
Tolkuren voor privésituaties, genoemd leefuren, kun je aanvragen bij Tolkcontact. Op de website van Tolkcontact vind je alle informatie over de regelgeving, en daar kun je online direct de leefuren aanvragen. Leefuren kunnen worden toegekend aan zowel dove/slechthorende personen, als aan organisaties die vaak activiteiten organiseren waarbij er veel doven/slechthorenden aanwezig zijn.