Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN DE NEDERLANDSE SCHRIJFTOLKEN VERENIGING (NSV)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (hierna: NSV) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van de NSV, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NSV verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Sasja Roncken, Volmolenhoef 16, 5102 WJ Dongen, penningmeester@schrijftolk.org.
De functionaris leden/donateurbeheer is: Sandra Benning, secretaris@schrijftolk.org.

2. Welke gegevens verwerkt de NSV en voor welk doel?

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) RTGS-nummer
e) IBAN
f) overige persoonskenmerken die benodigd zijn zoals social media accounts

In het kader van het donateurschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens, eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) IBAN
e) overige persoonskenmerken die benodigd zijn zoals social media accounts

2.2 De NSV verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en/of donateurschap de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
b) je naam, NAW-gegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de NSV;
c) je naam, NAW-gegevens en IBAN worden gebruikt voor de financiële verplichtingen - zoals lidmaatschapsgelden - en bij deelname aan workshops welke georganiseerd zijn door de NSV.

2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van het lidmaatschap/donateurschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de NSV en je te informeren over de ontwikkelingen van de NSV.

E-mail berichtgeving (opt-out):
De NSV gebruikt je naam en e-mailadres om haar Bestuursnieuws en Nascholingsnieuws met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NSV toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk. 

3. Bewaartermijnen 

De NSV verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de NSV passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de NSV geen gebruik van diensten van derden. Gaat de NSV gebruik maken van diensten van derden, dan zorgt de NSV voor een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van de NSV kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NSV zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de NSV je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ledenadministratie@schrijftolk.org.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

 

BijlageGrootte
NSV Privacybeleid AVG (versie mei 2018).pdf18.75 KB