Voortgang centraliseren tolkvoorziening

Op 21 mei jl. is de Wet Centraliseren Tolkvoorzieningen eveneens aangenomen door de Eerste Kamer. De centralisering van de tolkvoorziening voor het leef-, werk- en onderwijsdomein per 1 juli 2019 is nu dus een feit.

Concreet betekent dit dat UWV beslist over aanvragen van de tolkvoorziening en over de toekenning van de tolkuren. Tolkcontact zal de bemiddeling en voorlichting aan tolkgebruikers en de facturering van declaraties van tolken op zich nemen in opdracht van UWV.

In aanloop naar een centraal loket bij UWV zijn er verschillende klankbordgroep-bijeenkomsten gehouden. De Kerngroep Harmonisatie Tolkvoorziening heeft daarbij -onder andere- gepleit voor het behoud van de prikbordfunctie, wat ook in het debat in de Tweede Kamer aan de orde is gekomen. VWS heeft naar aanleiding daarvan UWV en Berengroep gevraagd uit te werken hoe binnen de bestaande (financiële) kaders en reeds bestaande mogelijkheden deze functie kan worden gerealiseerd en hierover voor 1 juli 2019 te berichten.

In de Tweede Kamer is tevens een breed gedragen motie van de PvdA-fractie aangenomen, waarin gevraagd wordt aandacht te besteden aan een aantal knelpunten, zoals het onderwijs voor 30+, WSW-medewerkers, tolkvoorziening voor ZZP-ers. Deze groepen hebben minder of geen toegang tot de bestaande tolkvoorziening. Punten waar ook de kerngroep verschillende keren aandacht voor heeft gevraagd.

Het team tolkvoorzieningen van UWV bereidt zich al langere tijd voor op de komende veranderingen. Dit team is hard bezig om expertise te ontwikkelen op het gebied van de tolkvoorziening. In het kader daarvan heeft UWV op 22 mei een Vakdag georganiseerd  waarop het team kennis heeft gemaakt met diverse groepen tolkgebruikers en tolken. Het was een geslaagde dag met presentaties door belangenorganisaties van tolkgebruikers: Dovenschap, Stichting Plotsdoven, participatiegroep Doofblinden (Oogvereniging) en FODOK, en de beroepsverenigingen van tolken: NBTG en NSV. Naar aanleiding van de presentaties ontstonden interessante vraaggesprekken. Dergelijke bijeenkomsten zijn voor herhaling vatbaar. Overigens waren ook andere belangenorganisaties uitgenodigd, die helaas niet deelgenomen hebben aan de bijeenkomst.

Inmiddels is UWV ook gestart met de communicatie over alle veranderingen in de organisatie en regelgeving als gevolg van de centralisering. Een eerste nieuwsbericht van UWV is onlangs gepubliceerd. Tolkgebruikers en tolken zullen in de tweede helft van juni een brief ontvangen van het UWV over de aankomende veranderingen. Tolken die gebruik maken van het UWV Tolkportaal worden daarnaast tijdig via het Tolkportaal geïnformeerd over de praktische gevolgen. Alle informatie op de site van UWV.nl en op Tolkcontact.nl is op 1 juli aangepast aan de nieuwe situatie.

Ondertussen blijft de kerngroep het verloop van de centralisatie nauwgezet volgen.

Na 1 juli gaat de kerngroep verder, maar dan met het doel het beleid en de regelgeving die nu nog verschillend is voor enerzijds het leefdomein en anderzijds het werk- en onderwijsdomein te harmoniseren. Ook overige knelpunten die er nog bestaan in de tolkvoorziening zullen onderwerp van gesprek blijven/worden.

Corrie Tijsseling legt na 1 juli haar taak als lid van de Kerngroep Harmonisatie Tolkvoorzieningen neer. Dovenschap voert momenteel gesprekken met mogelijke opvolgers voor haar taak. De kerngroep wil haar bedanken voor haar waardevolle inzet voor een goede tolkvoorziening en voor de prettige samenwerking.