Gerechtstolk word je niet vanzelf - Meld je nu aan!

Stiekem al eens gefantaseerd over tolken voor justitie? Of zie je in dat je dat niet verantwoord kunt voortzetten zonder gerichte bijscholing? Dan ben jij een ideale kandidaat voor de SIGV-beroepspopleiding Gerechtstolk in Strafzaken. Als SIGV-gediplomeerd Gerechtstolk ben je straks voorkeurstolk van justitie. Niet zo gek, want het verschil tussen een zelfbenoemd gerechtstolk en een gediplomeerd Gerechtstolk bedraagt, met reden, 48 nascholingspunten voor de taalspecifieke opleiding (klik hieronder op 'lees verder' voor meer informatie!)

De taalspecifieke beroepsopleiding Gerechtstolk in Strafzaken begeleidt tolken naar het voor justitie vereiste kennis- en vaardigheidsniveau. Als SIGV-gediplomeerd Gerechtstolk:
•    beheers je naast bron- en doeltaal voldoende je ‘derde’ taal (de Nederlandse juridische taal);
•    ken je de rechtsgang en rechtspleging;
•    herken je waar je je in bevindt;
•    weet je wat je wél weet en niét weet;
•    interpreteer je nooit, en;
•    houd je je strikt aan je functie als pure vertaler tussen justitiële instantie en burger.

Vanzelfspekend moet je hiervoor hard aan het werk. Binnen alle modules krijg je daarom volop nieuwe kennis en vaardigheden aangereikt. De theoretische vakken (Materieel Strafrecht, Strafprocesrecht, Uitleveringsrecht, Overleveringsrecht en Vreemdelingenrecht) volg je samen met tolken uit andere taalgebieden en worden gedoceerd door rechters, advocaten en universitair docenten. De praktijkvakken (Rechtsterminologie en Tolkvaardigheden) volg je met uitsluitend andere tolken Gebarentaal en worden verzorgd door ervaren Gerechtstolken Suzanne Heuft en Martie Emmerzaal, evenals Sarah Muller, Docent/Ontwikkelaar NGT bij het Nederlands Gebarencentrum.

Met (stem)tolksessies, rechtbankbezoek en rollenspellen bereid je je voor op het uiteindelijke examenrollenspel. Doel van elk rollenspel is een justitiële setting zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen voor wat betreft taalgebruik, casuïstiek en dynamiek. Aan het examenrollenspel wordt meegewerkt door een dove gast, een externe horende beoordelaar vanuit de dovenwereld en een of meer professionals uit het justitiële werkveld, allemaal belanghebbenden die daarna mede beoordelen of je geslaagd bent of niet.

Doel van alle focus zijn natuurlijk onze ‘gebruikers’: doven en slechthorenden die slachtoffer, verdachte, gestrafte, getuige of anderszins procesdeelnemer zijn, en die zich in deze kwetsbare positie daadwerkelijk verzekerd moeten kunnen weten van een aantoonbaar gespecialiseerd Gerechtstolk. Zij zijn helaas niet gebaat bij een zelfbenoemd gerechtstolk die eveneens met beste bedoelingen naar eer en geweten voor hen tolkt; de praktijk leert althans dat die inzet al meer dan eens leidde tot ernstige benadeling van tolkgebruikers.

Zelf volg ik, samen met vier collega’s, sinds oktober 2011 deze opleiding. Ik had niet verwacht dat ik zou slagen voor de entree-toets, maar omdat daarin ook een inschatting wordt gemaakt van je potentieel, en niet alleen van je niveau op dit moment, hoef je tijdens de entree-toets niet per se op alle fronten te pieken.

Wil jij ontdekken wat je zonder het te weten allemaal niét weet? Zelf ben ik al de nodige vondsten rijker. Ik weet nu bijvoorbeeld dat je bij een zedenzaak vooral ook alle detaillering exact moet (stem)tolken (omdat zo’n misdrijf doorgaans geen getuigen c.q. andere informatiesporen kent), terwijl je bij een verhoor weer extra moet inzetten op een juiste vertaling van tijd en plaats (omdat eenheid van tijd en plaats essentieel is voor het kunnen construeren van een feitencomplex). Allemaal wetenschap die er straks echt toe doet, dus meld je nu aan op www.sigv.nl.   

Ben je schrijftolk? Meld je dan aan voor de taaloverstijgende variant van Gerechtstolk in Strafzaken.

Wouter Spruijt