Dovenschap zoekt projectleider

Logo van DovenschapDovenschap zoekt voor de periode van 1 januari 2012 t/m 31 december 2014: een projectleider voor het opstellen van kwaliteitscriteria tekst- en beeld bemiddelingsdiensten en tolk op afstand diensten. In de periode 2012 - 2014 voert De Molengroep een project uit dat tot doel heeft om kwaliteitscriteria te formuleren voor diensten die in toenemende mate op afstand, via internet of telefonie, worden aangeboden aan de dove en slechthorende achterban (klik hieronder op 'lees verder').

De oprichting van een tekst- en beeld bemiddelingsdienst in opdracht van het ministerie van EL&I en de toenemende levering van tolkdiensten op afstand via beeld en via tekst zijn hiervan voorbeelden. Voor de gebruikers en de aanbieders van deze diensten is het van belang dat kwaliteit meetbaar is en geborgd wordt. De veelvoud aan stakeholders zoals tolken, zorgverzekeraars, UWV, belangenorganisaties, tolkorganisaties, ministeries en niet te vergeten de gebruikers zelf en de innovativiteit van telecom en ICT voor doven en slechthorenden maken dit project complex en uitdagend. De Molengroep is op zoek naar een ervaren projectleider (ca. 20 uur per week).

Organisatorisch kader
De belangenorganisaties voor de verschillende doelgroepen (Dovenschap, FODOK, FOSS, JongerenCommissie, NVVS, Stichting Plotsdoven en SH-Jong - verder: Molenorganisaties) sturen het project inhoudelijk aan. Dovenschap is formeel werkgever van de projectleider en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de praktische aansturing en zaken als begeleiding, coaching en functioneringsgesprekken. Ook de secretariële ondersteuning wordt via Dovenschap geregeld.

Functieprofiel
Taken en verantwoordelijkheden projectleider
- i.s.m. opdrachtgever instellen stuurgroep, klankbordgroep en projectgroep
- opstellen projectplan en faseplannen
- leiding geven aan projectmedewerkers
- periodiek verslag uitbrengen aan de Stuurgroep
- bewaken voortgang van het project binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit.

Functievereisten
• Betrokkenheid, deskundigheid en enthousiasme. De projectleider is bekend met de wereld van dove en slechthorenden. Hij/zij straalt enthousiasme uit over het belang van het project en het werk dat daartoe verricht moet worden en weet dat op anderen over te brengen. De projectleider is een ‘zelfstarter’: neemt zelf het nodige initiatief, wacht niet onnodig op anderen.
• Ruime kennis en ervaring met projectmanagement. De projectleider beschikt over een opleiding en diploma op het gebied van projectmanagement, bijvoorbeeld Prince2 Practitioner.
• Kennis van en inzicht in de telecom en tolken. De projectleider kent deze materie voldoende om te weten waar de problemen van dove en slechthorende mensen liggen.
• Kennis van sociale media, zoals Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn.
• Aantoonbare ervaring met projectmatig werken. De projectleider is een spin in het web en moet goed zicht hebben op de voortgang van de verschillende onderdelen van het project en daarover helder kunnen rapporteren, en ook duidelijk kunnen maken welke stappen nog gezet moeten worden en wie voor welke taken moet worden ingezet. De projectleider heeft derhalve inzicht in planning en begroting.

• Flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, tact, praktische en sociale instelling. De werkzaamheden zijn enerzijds organisatorisch van aard:
     - plannen van activiteiten
     - aansturen van leveranciers en andere externe organisaties
     - aansturen van vrijwilligers
     - voortgang bewaken van vrijwilligersactiviteiten én van bij externe organisaties belegde werkzaamheden
     - pragmatisch en flexibel kunnen handelen anderzijds moet ook op het sociale en communicatieve vlak het nodige ingezet worden:
     - motiveren van betrokken vrijwilligers
     - omgaan met de verschillende communicatie- en ondersteuningsbehoeften van de verschillende doelgroepen
     - binnen de Molenorganisaties insteken op consensus en gemeenschappelijkheid
     - zoeken, aangaan en handhaven van contacten met werkgevers
     - omgaan met uiteenlopende stakeholders en met mogelijke belangentegenstellingen met en tussen de stakeholders
De projectleider dient derhalve ervaring te hebben met complexe projecten, waarbij met veel verschillende belangen rekening gehouden moe(s)t worden.
• Resultaatgerichtheid. Het project heeft een hoog ambitieniveau, er moeten veel verschillende activiteiten verricht worden in een afgebakende periode. Gestructureerd en resultaatgericht kunnen werken is essentieel.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden. De projectleider kan zich goed uitdrukken in tekst. Kennis van de Nederlandse Gebarentaal is een pré. De projectleider heeft voldoende kennis van en ervaring met communicatieactiviteiten om de desbetreffende professionals in het project goed te kunnen aansturen.

Aanstelling en inschaling
Aanstelling geschiedt bij de Dovenschap op basis van een projectaanstelling van een jaar, maximaal te verlengen tot drie jaar, met een proefperiode van twee maanden. Voor 2012 is 20 uur per week beschikbaar, voor 2013 en 2014 wordt uitgegaan van 6 uur per week. Dovenschap valt onder de CAO-Welzijn.

De projectleider wordt ingeschaald als staf-/beleidsmedewerker 3 en valt dan in salarisschaal 9 (€ 2494 tot € 3622 bij full time aanstelling).

Kandidaten worden eerst gezocht binnen De Molengroep. Bij gelijke geschiktheid hebben mensen die behoren tot de achterban van de Molengroep de voorkeur. Ze worden gevraagd te solliciteren met motivatie en CV naar bureaumanager Dovenschap, de heer Jan Bloemkolk. Het e-mailadres is: j.bloemkolk@dovenschap.nl De sluitingsdatum is donderdag 24 november 2011 om 12.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benny Elferink, mail naar b.elferink@dovenschap.nl

Vertegenwoordigers van de doelgroepen van het project (dove en slechthorende personen) worden met nadruk verzocht te solliciteren.