Telehoren

Tussen 2009 en 2011 worden rechtbanken, detentiecentra voor vreemdelingen, de grootste huizen van bewaring en penitentiaire inrichtingen uitgerust met apparatuur voor telehoren. Telehoren maakt het mogelijk om gedetineerde vreemdelingen op afstand te horen. Zij hoeven niet meer fysiek aanwezig te zijn voor de rechter en kunnen op de locatie blijven waar zij zich op dat moment bevinden.

Videoconferentie
Om de efficiëntie van de rechtsgang te vergroten, wordt gewerkt aan de invoering van videoconferentie. Hierdoor wordt het mogelijk om verdachten, vreemdelingen, getuigen en deskundigen op afstand te horen (telehoren) via een directe beeld- en geluidsverbinding. Dit levert een besparing op in vervoer- en reiskosten, draagt bij aan de veiligheid van gedetineerden en resulteert in kortere wachttijden voor terechtzittingen. Videoconferentie is inzetbaar bij eenvoudige standaardzittingen in het strafrecht, vreemdelingenrecht, civiel recht en internationale zaken.

Bij telehoren zijn alle procesdeelnemers in de telehoorruimte in het huis van bewaring, met uitzondering van de secretaris en de rechter die zich in het gerechtsgebouw bevinden. Via een directe beeld- en geluidsverbinding (videoconferentie) kunnen de deelnemers elkaar zien en met elkaar spreken. Beeld en geluid van de telehoorzitting worden niet opgenomen en bewaard.

Verder is een telehoorzitting een ‘normale’, openbare zitting. Belangstellenden (publiek) kunnen de zitting in het gerechtsgebouw bijwonen. Zij kunnen meekijken en meeluisteren. Ook de vreemdeling kan op de beeldschermen zien of er publiek aanwezig is in het gerechtsgebouw.

Hoe verloopt de uitnodiging voor de telehoorzitting?
De advocaat en de tolk worden net als voorheen vooraf schriftelijk uitgenodigd voor een zitting. De uitnodiging geeft aan of het een telehoren zitting betreft waarin de advocaat aan kan geven in welke ruimte hij of zij de cliënt bijstaat; in de telehoorruimte bij de vreemdeling of in de zittingzaal van het gerechtsgebouw. De tolk is altijd bij de vreemdeling aanwezig. Zowel de tolk als de advocaat dienen rekening te houden met extra tijd (± 15 minuten) i.v.m. de toegangscontrole van het detentiecentrum.

Hoe verloopt de informatieverstrekking aan de vreemdeling?
De te horen persoon staat centraal. Het is belangrijk dat de betrokken vreemdeling over het verloop van de telehoorzitting goed is geïnformeerd. Voorafgaand aan de zitting wordt de vreemdeling in ieder geval via een informatiefolder op de hoogte gesteld.

Storingen
In incidentele gevallen kan het voorkomen dat de telehoorzitting vanwege een technische of netwerkstoring niet doorgaat. In die gevallen is het zaak dat de advocaat en de tolk zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van deze wijziging. Bij de griffie van de rechtbank dient daarom een overzicht te zijn van telefoonnummers waarop advocaten en tolken in spoedgevallen bereikbaar zijn. U wordt verzocht aan te geven op welke wijze de griffie u kan bereiken.

Waar is wettelijke informatie te vinden?
Op de site waar u via deze link komt, wordt deze nieuwe manier van zittingen houden nader uitgelegd. Een film op de site geeft aan hoe telehoren in de praktijk werkt.

Wie zijn aanwezig tijdens een zitting?

  • De vreemdeling: Tijdens de zitting is de vreemdeling aanwezig in de telehoorruimte van de locatie waar hij of zij verblijft.
  • De advocaat: De advocaat heeft de keuze waar hij of zij de cliënt bijstaat. Dit kan zijn in de telehoorruimte op de locatie van de vreemdeling of in het gerechtsgebouw. Indien de advocaat zich in het gerechtsgebouw bevindt en overleg wil voeren met de cliënt in de telehoorruimte, is telefonisch overleg mogelijk zonder dat dit voor derden hoorbaar is.
  • De tolk: Indien een tolk aanwezig is, is hij of zij aanwezig bij de vreemdeling in de telehoorruimte op de locatie waar de vreemdeling verblijft.
  • De rechter: De zittingsrechter is aanwezig in het gerechtsgebouw.
  • De griffier: De griffier is aanwezig in het gerechtsgebouw.
  • De Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND): Een vertegenwoordiger van de Staatssecretaris van Justitie is aanwezig in het gerechtsgebouw.
  • Het publiek: belangstellenden voor de zitting zijn in het gerechtsgebouw aanwezig.

Hier kunt u zich inschrijven voor telehoren-demonstratie-sessies.

foto rechtszaal                   foto rechtszaal
(griffier, rechter, advocaat, IND in rechtszaal)            (advocaat bij de cliënt, tolk, vreemdeling)